Որոնում

Խնդրում ենք ծանոթանալ ծառայությունների մատուցման պայմաններին:
Արտոնյալ փաթեթի մասին մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անցում կատարեք հետևյալ հղումով։
Միանվագ Վճար` 60 000 ՀՀ Դրամ


Խնդրում ենք ստուգել Ձեր կազմակերպության առկայությունը www.pages.am կայքում որոնողական համակարգի միջոցով։
Եթե տվյալները բացակայում են, խնդրում ենք ստեղծել անվճար էջ՝ մինչև արտոնյալ հաշվի ակտիվացման վերաբերյալ հարցում ուղարկելը։
Ծանուցում: Անվճար էջը հասանելի կլինի կայքում 24 ժամվա ընթացքում։


Խնդրում ենք լրացնել հետևյալ դաշտերը արտոնյալ էջ ստեղծելու համար (բոլոր դաշտերը պարտադիր են)։
Խնդրում ենք մուտքագրել ճիշտ պատասխանը ավտոմատ հարցումները բացառելու համար։
ՍՏԵՂԾԵԼ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՀԱՇԻՎ (ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ ԵՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ)
Divider
Էլեկտրոնային Հայաստան © ®