Որոնում

Խնդրում ենք ծանոթանալ արտոնյալ հաշվի և բարձր առաջնայնության ծառայությունների մատուցման պայմաններին:
Արտոնյալ փաթեթի և բարձր առաջնայնության մասին մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անցում կատարեք հետևյալ հղումով։
Միանվագ Վճար` 60 000 ՀՀ Դրամ + Տարեկան Վճար՝ 12 000, 18 000, 30 000 ՀՀ դրամ


Խնդրում ենք ստուգել Ձեր կազմակերպության առկայությունը www.pages.am կայքում որոնողական համակարգի միջոցով։
Եթե տվյալները բացակայում են, խնդրում ենք ստեղծել անվճար էջ՝ մինչև ծառայությունների ակտիվացման վերաբերյալ հարցում ուղարկելը։
Ծանուցում: Բարձր առաջնայնությունը հասանելի է միայն արտոնյալ հաշիվ ունեցող կազմակերպություններին։


Խնդրում ենք լրացնել հետևյալ դաշտերը արտոնյալ հաշվի և առաջնայնության ծառայությունների ակտիվացման համար։
Խնդրում ենք մուտքագրել ճիշտ պատասխանը ավտոմատ հարցումները բացառելու համար։
ՍՏԵՂԾԵԼ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՀԱՇԻՎ + ԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ ԵՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ)
Divider
Էլեկտրոնային Հայաստան © ®