Որոնում

Վերադառնալ Գյումրու Հոգեկան Առողջության Կենտրոն Գյումրու Հոգեկան Առողջության Կենտրոն / Բուժման Եղանակների Առաջարկներ
Զարգացման Ծրագիր

Զարգացման Ծրագիր

Կազմակերպության եռամյա զարգացման ծրագիր՝ Գյումրու Հոգեկան Առողջության Կենտրոն Զարգացման Ծրագիր

Պետպատվերով Անվճար Բուժվողների Ցանկ

Պետպատվերով Անվճար Բուժվողների Ցանկ

1. Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30.00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ

2. 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
3. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
4. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
5. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք
6. Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում
7. Մինչև 7 տարեկան երեխաներ
8. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ` մինչև 18 տարեկան
9. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ` մինչև 18 տարեկան, և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք` 18-23 տարեկան
10. Մինչև 8 տարեկան և 12 տարեկան երեխաներ, ինչպես նաև 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձինք` մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության մասով
11. Հաշմանդամություն ունեցող անձանցից բաղկացած ընտանիքների երեխաներ` մինչև 18 տարեկան
12. Բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող) ընտանիքների երեխաներ
13. Մինչև 18 տարեկան` դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաներ
14. Միածնող երեխաներ` մինչև 18 տարեկան
15. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով լրացուցիչ բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ
16. 14-15 տարեկան արական սեռի, նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն, իսկ զորակոչային տարիքի անձանց` նաև հիվանդանոցային փորձաքննություն)
17. Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքների անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ
18. Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառայողներ, հաշմանդամ դարձած փրկարարական ծառայողներ, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) փրկարարական ծառայողների ընտանիքների անդամներ
19. Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ
20. Մանկատներում և ծերանոցներում խնամվողներ
21. Բռնադատվածներ
22. Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
23. Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
24. Ապաստան հայցողներն ու նրանց ընտանիքների անդամները

Հոգեկան Հիվանդություններով Տառապող Աանձանց Իրավունք

Հոգեկան Հիվանդություններով Տառապող Աանձանց Իրավունք

Հոգեկան հիվանդություններով տառապող աանձանց իրավունքը

«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքը երաշխավորում է.
Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձինք ունեն Հայստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված բոլոր իրավունքները և ազատությունները, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: Հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձինք, մասնավորապես, իրավունք ունեն`

1) Հաստատելու մանակագրական կապ,
2) Օգտվելու հեռախոսակապից` իրենց միջոցներով
3) Հանդիպելու այցելուների հետ.
4) Ունենալու և ձեռք բերելու առաջին անհրաժեշտության իրեր և պարագաներ, օգտվելու անձնական հագուստից
5) Հաղորդակցվելու թերթերի և լրագրողների միջոցով
6) Անմիջականորեն դիմելու բուժհաստատության ղեկավարին կամ բաժանմունքի վարիչին` բուժման, հետազոտման, դուրս գրման, օրենքով սահմանված իր իրավունքների պաշտպանության հարցերով:
7) Տալու համաձայնություն և ցանկացած փուլում հրաժարվելու բուժական մեթոդներից, եթե դրանք կիրառվում են գիտական կամ փորձարարական նպատակներով, ուղեկցվում են լուսա, տեսա-, և կինոնկարահանումներով:
8) Պահանջելու իր ընտրած հոգեբույժ մասնագետի մասնակցությունը սույն օրենքով նախատեսված հոգեբուժական հանձնաժողովի աշխատանքներին:

Վերոնշյալը կարող է սահմանափակել բուժող բժիշկը, բաժանմունքի վարիչը կամ տնօրենը եթե դրանց իրականացումը վտանգ է ներկայացնում հիվանդի կամ շրջապատի համար:

Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձինք իրավունք ունեն քննվելու վերաքննվելու բժշկասոցիալական հանձնաժողովների կողմից:


Divider
Էլեկտրոնային Հայաստան © ®